Par mums

Iecavas novada sporta skola „Dartija” ir Iecavas novada Domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Par sporta skolas „Dartija” pastāvēšanas sākumu uzskatāms 1991.gada 11.aprīlis – uz Lauku sporta kluba „Dartija” bāzes tika dibināta LSK „Dartija” Jaunatnes sporta nodaļa. 2002.gada 19.februārī toreizējā Iecavas pagasta padome apstiprināja sporta skolas nosaukumu – Iecavas pagasta sporta skola „Dartija”, kas vēlāk, Iecavas pagastam kļūstot par Iecavas novadu, pārtapa par Iecavas novada sporta skolu „Dartija”.

Līdz 2007.gadam sporta skola „Dartija” darbojās kā Bauskas bērnu un jaunatnes sporta skolas filiāle, līdz 2007.gada 5.jūnijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācijas akreditācijas komisija pieņēma lēmumu akreditēt sporta skolu „Dartija” uz 6 gadiem, līdz ar to, sporta skola ieguva tiesības darboties kā patstāvīga profesionālās ievirzes izglītības iestāde.  2013.gada 4.jūnijā sporta skola tika atkārtoti akreditēta uz 6 gadiem.

2018./2019.mācību gadā Iecavas novada sporta skolu „Dartija” apmeklē 215 izglītojamie.

Skolā iespējams apgūt profesionālās ievirzes izglītību trīs sporta veidos: basketbolā, vieglatlētikā un galda tenisā.

Izglītības programmas ir licencētas. Izglītības iestādes akreditācija ir spēkā līdz 2019.gada 3.jūnijam.

Basketbola nodaļā trenējas 96 izglītojamie. Treneri – Vilnis Gailums, Voldemārs Pārums.

Vieglatlētikas nodaļā trenējas 76 izglītojamie. Treneri –  Dace Vizule, Valdis Šusts, Emīls Sevastjanovs.

Galda tenisa nodaļā trenējas 43 izglītojamie. Treneri – Margita Buņķe, Egmonts Cildermanis.

Iecavas novada sporta skolā “Dartija” tiek īstenotas šādas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

Nr.p.k. Programmas nosaukums Kods Īstenošanas ilgums Licences numurs
1. Basketbols 20V813001 8 gadi P-15633
2. Vieglatlētika 20V813001 8 gadi P-15636
3. Galda teniss 20V813001 8 gadi P-15635

 

Lai kļūtu par Iecavas novada sporta skolas „Dartija” izglītojamo, nepieciešams iesniegt aizpildītu Iesnieguma veidlapa uzņemšanai sporta skolā, klāt pievienojot ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokļa atbilstību, pases kopiju vai dzimšanas apliecības kopiju, kam klāt pievienota izglītojamā fotogrāfija (3x4cm).

Iecavas novada sporta skolu „Dartija” vada direktore Baiba Gāga.  Izglītojamajiem ir iespēja uzlabot vispārējo fizisko sagatavotību trenera Valda Šusta vadībā.  Sporta skolā strādā izglītības metodiķe Evelīna Traumane, lietvede Lienīte Ludriķe,  uzskaitvede Janīna Nikitina, ārste Aiga Markevica.

Mācību – treniņu nodarbības notiek Iecavas novada sporta skolas “Dartija”  sporta namā un āra laukumā, Iecavas vidusskolas sporta zālē, Iecavas novada stadionā  un Iecavas parkā.